avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวกุลยา อนุโลก
  • Name: Miss. Kunlaya Anuloke
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-6899290 / kunlaya2511@Gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนการบริการด้านอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กุลยา อนุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์ ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชยุรี เชิงนโยบาย 25 พ.ย. 2557