ชื่อบทความ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนการบริการด้านอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
กุลยา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: