avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางอรพิชา เกตุพันธ์
  • Name: Mrs.Onphicha Ketphan
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: บริการสุขภาพ / มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-1748228 / ONP88@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลลัพธ์ของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี อรพิชา เกตุพันธ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี