avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายวัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม
  • Name: Mr. Wattanapong On-num
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิทยาศาสตร์การกีฬา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-5347097 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม 33,130.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อวัดค่าความหวานของสับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลภาพและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสังวัฒนาการ วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม เกษตรกร อ.สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 11 ก.พ. 2563
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ เชิงสาธารณะ 20 มี.ค. 2563
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลการปฏิบัติงาน วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม โรงเรียนวัดแก้วฟ้า เชิงสาธารณะ 30 มี.ค. 2563