avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.วีรพล นามบุญเรือง
  • Name: Dr. Weerapol Namboonruang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: Ph.D. (Doctorate degree)
  • สาขา/สถาบัน: Sustainable Energy and Environment / Rajamangala University of Technology
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-1019693 / bannork_civil@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

พลังงาน, สิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง 3,503,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง 3,748,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง 1,443,750.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาเครื่องย่อยเส้นใยคาร์โบไฮเดรตเพื่อบูรณาการร่วมเป็นอิฐดินรับแรง นำพลังงานความร้อนต่ำเสริมเส้นใยธรรมชาติชนิดเบาเพื่อการพลิกฟื้นด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบ้านต้นทุนต่ำเชิงนิเวศน์สิ่งแวดล้อม วีรพล นามบุญเรือง 1,498,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตก ของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง 3,748,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็น ตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์ วีรพล นามบุญเรือง 973,800.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
Thermal, Strength and Leachability Characteristics of Cellulose Fibre Reinforced Lime – soil Brick วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Key Engineering Materials Vol. 703, pp. 386 - 395 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
Forecasting Technique for the Production Plan of the Local Earthenware Industries of Thailand วีรพล นามบุญเรือง วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 577 (2014) pp. 1279-1282 ก.ค. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
Techno-Eco assessment and sustainable development of a novel “Muban Chombueng Product” of the local industries of Thailand วีรพล นามบุญเรือง วารสาร Advanced Materials Research Vols. 953-954 (2014) pp.1505-1508 มิ.ย. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
Thermal Insulation and Strength Characteristics of Refractory Incorporating Natural Silica วีรพล นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 67 (2016) วารสารระดับชาติ
The Concrete Testing by Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) วีรพล นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 61 (2016) วารสารระดับชาติ
Techno-Economic and dynamic analysis of law velocity wind turbines for rural electrification in agricultural area of Ratchaburi Province, Thailand วีรพล นามบุญเรือง สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2nd International Conference on Energy Materials and Applications การประชุมระดับนานาชาติ
Techno-economicc and ;eachability effect of Ca2SiO4 interlockink composite brick วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย 2nd International Conference on Energy Materials and Applications การประชุมระดับนานาชาติ
Simulation of the Heat-Insulating Sludge Waste Rubber Composite Brick by the Finite Element Method (FEM) วีรพล นามบุญเรือง Solid State Phenomena Vol.280 pp. 451-461 August 2018 วารสารระดับนานาชาติ
Investigate the Properties of Solid Waste Bottom AshZSBAX and Lime Reinfored in Composite Bricks วีรพล นามบุญเรือง Solid State Phenomena Vol.280 pp. 462-468 August 2018 วารสารระดับนานาชาติ
An Effect on Properties of Hybrid FibresBio-Composite Sustainable on Rural Building Materials วีรพล นามบุญเรือง Key Engineering Materials Vol.777 p.491-498 31 August 2018 วารสารระดับนานาชาติ
Investigate the Properties of Solid Waste Bottom Ash (SBA) and Lime Reinforced in Composite Bricks วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Solid State Phenomena Vol.280 pp. 462-468 วารสารระดับนานาชาติ
Simulation of the Heat-Insulating Sludge Waste Rubber Composite Brick by the Finite Element Method (FEM) วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Solid State Phenomena Vol.280 pp. 451-461 วารสารระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง สำนักการช่างเทศบาลนครปฐม เชิงนโยบาย 11 มิ.ย. 2558
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ เชิงสาธารณะ 21 ก.ค. 2559
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางของท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี โรงโอ่งเรืองศิลป์ 4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 ส.ค. 2560
การศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็นตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ วีรพล นามบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2561