ชื่อบทความ
Investigate the Properties of Solid Waste Bottom Ash (SBA) and Lime Reinforced in Composite Bricks
ชื่อนักวิจัย
วีรพล ประยูร
ชื่อเวที / วารสาร
Solid State Phenomena Vol.280 pp. 462-468
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: