ชื่อบทความ
Thermal, Strength and Leachability Characteristics of Cellulose Fibre Reinforced Lime – soil Brick
ชื่อนักวิจัย
วีรพล ประยูร
ชื่อเวที / วารสาร
Key Engineering Materials Vol. 703, pp. 386 - 395
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: