ชื่อบทความ
Techno-Eco assessment and sustainable development of a novel “Muban Chombueng Product” of the local industries of Thailand
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร Advanced Materials Research Vols. 953-954 (2014) pp.1505-1508
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มิ.ย. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: