ชื่อบทความ
Forecasting Technique for the Production Plan of the Local Earthenware Industries of Thailand
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 577 (2014) pp. 1279-1282
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: