ชื่อบทความ
Thermal Insulation and Strength Characteristics of Refractory Incorporating Natural Silica
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อเวที / วารสาร
MATEC Web of Conference 67 (2016)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: