avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาววริยา เย็นเปิง
  • Name: MissVariya ํYenpoeng
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / อาจารย์พิเศษ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9868300 / variya.aom1326@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภาระงาน กรณีศึกษา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร วิทยาเขตเทเวศ วริยา เย็นเปิง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21-22 พ.ย. 2562 จ.เชียงใหม่ การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดสำหรับหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน IOT บนระบบปฏิบัติการ IOS วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 16 บนกูเกิล ไดร์ฟด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน วริยา เย็นเปิง วัชรินทร์ ปรีดาภิรมย์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว วริยา เย็นเปิง เกียรติศักดิ์ กับปิยะ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องตีน้ำจากระยะไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วริยา เย็นเปิง ธีรศักดิ์ โพธิ์ทอง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
พัฒนาเกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วริยา เย็นเปิง นนทวัฒน์ เพชร์ไทย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วริยา เย็นเปิง ภานุ สังขสูตร์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา ร้าน Zeezaa Jeans วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วริยา เย็นเปิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 เม.ย. 2563