avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาววริยา เย็นเปิง
  • Name: MissVariya ํYenpoeng
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / อาจารย์พิเศษ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9868300 / variya.aom1326@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภาระงาน กรณีศึกษา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร วิทยาเขตเทเวศ วริยา เย็นเปิง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21-22 พ.ย. 2562 จ.เชียงใหม่ การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี