ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วริยา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21-22 พ.ย. 2562 จ.เชียงใหม่
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: