ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย
วริยา ภานุ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download21. สมาร์ทโฟนควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ (ดร.วริยา).pdf