ชื่อบทความ
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อนักวิจัย
วริยา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กันยายน 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download16.การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ป.6 (ดร.วริยา).pdf