avatar
  • ชื่อ-สกุล: รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.ม)
  • สาขา/สถาบัน: วัฒนธรรมศึกษา / มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-1730050 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

ดนตรีสากล
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาทักษะสุนทรียทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล 396,700.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ตำราเรื่อง มานุษยวิทยาทางดนตรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 29 กันยายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ต.จอมบึง อ.จอมบึง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561