ชื่อบทความ
ตำราเรื่อง มานุษยวิทยาทางดนตรี
ชื่อนักวิจัย
พีระชัย
ชื่อเวที / วารสาร
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
29 กันยายน 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: