avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
  • Name: Mr.Kriangwut Nilacupt
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: MM. Matter of Multimedia
  • สาขา/สถาบัน: Matter of Multimedia / SWINBURNE UNIVERSITY of TECHNOLOGY
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 087-1546546 / ko_ko_i@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรียงวุธ นีละคุปต์ 327,150.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
โครงการผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ประภาช วิวรรธมงคล 100,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อรองรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครู เกรียงวุธ นีละคุปต์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
โครงการผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ โรงเรียนวัดโคกทอง เชิงนโยบาย 21 ส.ค. 2559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกัน Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา จังหวัดราชบุรี เกรียงวุธ นีละคุปต์ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกับ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี เกรียงวุธ นีละคุปต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เชิงสาธารณะ 20 พ.ค. 2564