avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวกานต์พิชชา กชกานน
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขา/สถาบัน: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: - / -

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย กานต์พิชชา กชกานน 170,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย กานต์พิชชา กชกานน 170,000.00 สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กานต์พิชชา กชกานน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กานต์พิชชา กชกานน โรงเรียนบ้านท่าทำขาม การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 24 มิ.ย. 2563
การจัดการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กานต์พิชชา กชกานน โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563