avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
  • Name: Dr.Wanna Chokbandansuk
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการธุรกิจ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-7578926 / ckwanna@yohoo.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาวิชาการเงิน เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 243,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรรณา โชคบรรดาลสุข 226,500.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 ม.ค. 2559 วารสารระดับชาติ
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข สุดารัตน์ เทียนน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 46 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์ ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชยุรี เชิงนโยบาย 25 พ.ย. 2557
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข สุดารัตน์ เทียนน้อย กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ เชิงนโยบาย 18 ก.ค. 2561
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรรณา โชคบรรดาลสุข สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 25 ก.ย. 2562