ชื่อบทความ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรรณา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ม.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: