ชื่อบทความ
การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรรณา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 46
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadวรรณา โชคบรรดาลสุข - การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดจำหน่าย.pdf