avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวปัญจรัศมิ์ สามนเสน
  • Name: Miss. Panjarat Samanasena
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม.)
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม / มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 032-261790 ต่อ 3321 / Panjarat70@yohoo.co.th

ความชำนาญในการวิจัย:

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การบริการอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กับศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญจรัศมิ์ สามนเสน 375,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Guidenlines for Management of Kew Mae Pan and Pha Mon Nature trail, Doi Inthanon National Park, Chiang Mai ปัญจรัศมิ์ สามนเสน The 2nd International Conference (UNSDGs) December 28-29 วารสารระดับนานาชาติ
ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 วารสารระดับชาติ
Guidelines for Management of KEW Nae Pan and Pha Mon Nature Trail, Doi Inthanon Nation Park, Chiang Mai Province, Northern Thailand ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง The 2nd International Conference of Multidiscriplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals Deccember 28-29,2017 การประชุมระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี