avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายอดิศักดิ์ โฮนอก
  • Name: Mr. Adisak Honok
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-1103846 / adisak.mcruit@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อดิศักดิ์ โฮนอก 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
สื่อเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี ความจริงเสริมเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิลัยพร ไชยสิทธิ์ อดิศักดิ์ โฮนอก อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอมิเนชั่นเรื่องเครื่องหมายจราจร อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มีนาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 1 มีนาคม 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบให้คำปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนฐานข้อมูลออนไลน์เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษา นพดล ทุมเชื้อ อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี