ชื่อบทความ
สื่อเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี ความจริงเสริมเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร อดิศักดิ์ อ.สถาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอดิศักดิ์ โฮนอก 2.pdf