ชื่อบทความ
การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ชื่อนักวิจัย
อดิศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: