avatar
 • ชื่อ-สกุล: นายโกเมศ กาบแก้ว
 • Name: Mr.Komes Kabkaew
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
 • ระดับการศึกษา: ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  ปวส. (เครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
  ปทส. (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  กศม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  *นักศึกษาทุนคุรุทายาทปริญญาโทของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ รุ่น 1
  Ph.D. (Technology Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศฟิลิปปินส์
  *ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีไฟฟ้า / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศฟิลิปปินส์
 • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-9869503 / Komesk@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาวิชาสถิติ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊ส และเวลา ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ โกเมศ กาบแก้ว 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรื่องพื้นฐานวงจรไฟฟ้าของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โกเมศ กาบแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊สและเวลา ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ โกเมศ กาบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 22 เม.ย. 2562