• ชื่อ-สกุล: นายสุธี อังศุชัยกิจ
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบพิเศษผ่านคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมยุโรป: กรณีศึกษาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกับประเทศไทย สุธี อังศุชัยกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ภายใต้พระรราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองการตกแต่งร้านอาหาร สุธี อังศุชัยกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพยงค์ วิงวร เชาวลิต สมพงษ์เจริญ สุธี อังศุชัยกิจ สมชาติ เกตุพันธ์ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สุธี อังศุชัยกิจ ชดาทิพ ศุภสุวรรณ วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
ตำราคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ สุธี อังศุชัยกิจ - ตุลาคม 2563 จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
Well Known Trademark in Thailand สุธี อังศุชัยกิจ - ตุลาคม 2563 จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี