ชื่อบทความ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพยงค์ สุธี ชดาทิพ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
สิงหาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: