ชื่อบทความ
การขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบพิเศษผ่านคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมยุโรป: กรณีศึกษาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
สุธี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฯ.pdf