avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.เสรี เพิ่มชาติ
  • Name: Dr.Seri Permchart
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. )
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-5737815 / drseri6@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การจัดการพลังงาน การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
การจัดการความรู้
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการพัฒนา การจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ 570,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสรี เพิ่มชาติ 700,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 บพข. ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ 600,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 พ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2558 เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 พิษณุ วรดิษฐ์ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 กิตติคม คาวีรัตน์ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน 2020 เสรี เพิ่มชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) 1 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน21 ฮาลฟมาราธอน 2020 เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน21 ฮาฟมาราธอน 2020 เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เชิงนโยบาย 19 เม.ย. 2559
กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย วสันต์ นาคเสนีย์ เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1) วสันต์ นาคเสนีย์ เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การพัฒนาสนามวิ่งต้นแบบการจัดงาน วิ่งในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ บริหารจัดการงานวิ่งในไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563