avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.เสรี เพิ่มชาติ
  • Name: Dr.Seri Permchart
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. )
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-5737815 / drseri6@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การจัดการพลังงาน การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
การจัดการความรู้
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการพัฒนา การจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ 570,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสรี เพิ่มชาติ 700,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 พ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2558 เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 พิษณุ วรดิษฐ์ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 กิตติคม คาวีรัตน์ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เชิงนโยบาย 19 เม.ย. 2559