ชื่อบทความ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน21 ฮาฟมาราธอน 2020
ชื่อนักวิจัย
เสรี นงลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: