avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
  • Name: Dr.Phornsak Sucharitrak
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: การบริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-7119396 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

การบริหารการศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 900,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
รูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูอัจฉริยะ (SMART TEACHER) พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารยุควิถีใหม่ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 42,100.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 415,500.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
รูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูอัจฉริยะ (SMART TEACHER) พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชวน ภารังกูล พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ พัชราวลัย สังข์ศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Readiness of School Administrators in Developing and Managing Thai Schools for the AEC พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ The Inaugural Asian Conference on Education & International Development 29 มี.ค. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 ไม่ระบุ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาครูที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารระดับชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 4 ก.ค. 2559
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563