ชื่อบทความ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21.pdf