ชื่อบทความ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: