ชื่อบทความ
แนวทางการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1
ปี ที่เผยแพร่
2545
ระดับชาติ นานชาติ
ไม่ระบุ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21.pdf