ชื่อบทความ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1.pdf