ชื่อบทความ
Readiness of School Administrators in Developing and Managing Thai Schools for the AEC
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
The Inaugural Asian Conference on Education & International Development
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
29 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: