avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายวิวรรธน์ จันทร์เทพย์
  • Name: Mr.Wiwat Chantape
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: ข้าราขการบำนาญ / ข้าราชการบำนาญ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  • สาขา/สถาบัน: หลักสูตรและการสอน / มหทวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-7445594 / chantape@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การผลิตวัสดุกราฟฟิก
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ารสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ พอเพียงแบบยั่งยืนในสถานศึกษา (ชุดโครงการ) วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 681,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี