avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.สมคิด ดวงจักร์
  • Name: Dr.Somkid Duangchak
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รปด.)
  • สาขา/สถาบัน: รัฐประศาสนศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-0261204 / somkid08@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สารสนเทศศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิราช สมคิด ดวงจักร์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูมิภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ 292,960.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
กรพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 ก.ค.2559 การประชุมระดับชาติ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของบริษัทเอ็มเอ็นอาร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายช่างรังวัดตามความคิดเห็นของผู้ขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี สมคิด ดวงจักร์ จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง เชิงสาธารณะ 16 ก.ค. 2559
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองราชบุรี เชิงนโยบาย 20 มิ.ย. 2561