ชื่อบทความ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี.pdf