ชื่อบทความ
กรพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
16 ก.ค.2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadตีพิมพ์ scan0001.pdf