ชื่อบทความ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก.pdf