ชื่อบทความ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของบริษัทเอ็มเอ็นอาร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของบริษัทเอ็มเอ็นอาร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด.pdf