avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
  • Name: Dr.Adisak Sangsongfa
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: ผู้ช่วยอธิการบดี / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-9192682 / adisak.sangsongfa@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

Data Mining, Expert System, Fuzzy Logic System, Optimization
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าว อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การผสมผสานโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกเพื่อใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์สำหรับวัดคุณภาพของสับปะรดสวนผึ้ง อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ด้วยขั้นตอนวิธีการผสมผสานการหาค่า ที่เหมาะสมที่สุดของกลุ่ม นกนางแอ่น อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า The 12 th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือชนิดที่ 2 สอนด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ก.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Fuzzy Logic Systems Optimized by Adaptive Hybrid Heuristic Algorithm for Classification Breast Cancer อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าว อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการแบบรวมหมู่ด้วยการผสมผสานการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับวัดคุณภาพของสัปปะรดสวนผึ้ง อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า สำนักงานเกษตร อำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2562