ชื่อบทความ
ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือชนิดที่ 2 สอนด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
อดิศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: