ชื่อบทความ
การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ด้วยขั้นตอนวิธีการผสมผสานการหาค่า ที่เหมาะสมที่สุดของกลุ่ม นกนางแอ่น
ชื่อนักวิจัย
อดิศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
The 12 th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
7 ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: