avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางประภา เหล่าสมบูรณ์
  • Name: MrsPrapa Laosomboon
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: ข้าราขการบำนาญ / ข้าราชการบำนาญ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม).
  • สาขา/สถาบัน: เกษตรศาสตร์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-0227183 / prapa_ll@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การส่งเสริมการเกษตร
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านของชุมชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประภา เหล่าสมบูรณ์ 570,570.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี