avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายสุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
  • Name: MrSumate Lipirodjanapong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: วิศวกรรมไฟฟ้า / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-5853855 / LSUMATE@hotmai

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวโดยใช้ปั๊มสูบจ่ายแบบรีดท่อยางเพื่อลำเลียงสารอาหารเหลว สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวน และสื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ นฤมล ชูเมือง 1,200,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวน และสื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 120,000.00 วช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์อัตราการล้มเหลวของสวิตซ์ตัดตอนแรงสูงระดับแรงดัน 115/230 กิโลโวลต์ และวิธีการบำรุงรักษาตามวาระ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ การประชุมระดับชาติ
Failure Rate Analysis of 115 KV Circuit Breaker Using Weibull Distribution Method สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559 ณ Classic Kameo Hotel & Serviced การประชุมระดับนานาชาติ
The Reliability Evaluation of Configuration of Bus Arrangement in Substations by the Variable Failure Rate of Power Circuit Breaker under Time-based Maintenance สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis-Xi’ an-China การประชุมระดับนานาชาติ
Economic of Solar Photovoltaic for Rural Electrification in Agriculture Area-based in Ratchaburi Province, Thailand สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ ISMAC2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology 23-25 August 2017 การประชุมระดับนานาชาติ
Techno-Economic and dynamic analysis of law velocity wind turbines for rural electrification in agricultural area of Ratchaburi Province, Thailand วีรพล นามบุญเรือง สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2nd International Conference on Energy Materials and Applications การประชุมระดับนานาชาติ
การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบก่อนวิกฤตในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 15-17 พฤษภาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
การออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบและกวนน้ำพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 15-17 พฤษภาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวโดยใช้ปั๊มสูบจ่ายแบบรีดท่อยางเพื่อลำเลียงสารอาหารเหลว สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 26 มิ.ย. 2561
โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูป มะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ด และการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชน อย่างยั่งยืน สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ ยุวชนอาสา เชิงพาณิชย์ 23 ก.ย. 2563