ชื่อบทความ
การวิเคราะห์อัตราการล้มเหลวของสวิตซ์ตัดตอนแรงสูงระดับแรงดัน 115/230 กิโลโวลต์ และวิธีการบำรุงรักษาตามวาระ
ชื่อนักวิจัย
สุเมธ
ชื่อเวที / วารสาร
งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: