avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวรัตติกาล ทาโบราณ
  • Name: Miss Rattikarn Taboran
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สถิติประยุกต์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 088-3549035 / tahuy@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สถิติ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ 491,460.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 “คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน” 21 ต.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ รัตติกาล ทาโบราณ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รัตติกาล ทาโบราณ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิต รัตติกาล ทาโบราณ ฐิติมา สิริย่างสกุล อิทธิกร มิถุรากร พรชัย อนุวัน ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 7 ต.ค. 2557